CÁO PHÓ & PHÂN ƯU & CẢM TẠ: Bà Quả Phụ Nguyễn Văn Đỉnh – Ông Lê Văn Phúc – Bà Đỗ Phương Khanh

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU & CẢM TẠ: Bà Quả Phụ Nguyễn Văn Đỉnh – Ông Lê Văn Phúc – Bà Đỗ Phương Khanh

Xin bấm vào hình để phóng lớn – Please click on images for enlargement

Share this post