CÁO PHÓ & PHÂN ƯU & CẢM TẠ: Ông Phan Thanh Thu – Ông Nguyễn Văn Tước – Ông Văn Quang (Nguyễn Quang Tuyến)

CÁO PHÓ & PHÂN ƯU & CẢM TẠ: Ông Phan Thanh Thu – Ông Nguyễn Văn Tước – Ông Văn Quang (Nguyễn Quang Tuyến)

(Xin bấm bên tay mặt – right click – để mở riêng và phóng lớn hình.

Please right click on images for enlargement in a new tab).

Share this post