Lửa Máu Hận Thù – Nguyệt Ánh & Việt Dzũng

Lửa Máu Hận Thù – Nguyệt Ánh & Việt Dzũng

LỬA MÁU HẬN THÙ
* Nhạc & Lời: Thục Vũ (Cục Chính Huấn QLVNCH)
* Trình bày: Nguyệt Ánh & Việt Dzũng

Giặc từ miền Bắc vô đây
Bàn tay nhuốm máu đồng bào
Giặc từ miền Bắc vô đây
Bàn tay nhuốm máu anh em.

Hận thù đó! Cất cao trong lòng nguời
Hận thù đó! Khắc sâu trong lòng tôi, lòng anh.

Giặc từ miền Bắc vô đây
Bàn tay chiến tích hận thù
Giặc từ miền Bắc vô đây
Bàn tay giếc chóc hôi tanh
Giặc thù đỏ xâm lăng
Giặc thù đỏ bạo tàn
Giặc thù đỏ giết hại dân lành
Đốt phá quê huơng.

Ôi! Vùng Trị Thiên, An Lộc, vùng Tam Biên
Lửa máu từ vực sâu hận thù
Giòng máu đỏ da vàng
Trên đất nghèo nàn đã đổ vì ai

Vì giặc thù đốt phá quê huơng ta
Vì giặc thù bắn giết đồng bào ta
Vì giặc thù còn đó!
Vì giặc thù còn đó!

Anh em ơi! Vùng lên diệt bạo tàn
Anh em ơi! Vùng lên diệt xâm lăng
Anh em ơi! Nuớc có còn ta mới còn
Còn Tự Do là còn cơm no.

Share this post